З метою підтримки творчої праці педагогів, поширення педагогічних здобутків у створенні виховної системи школи, з 2011 року навчальний заклад бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної майстерності».

Конкурсними роботами стали творчі роботи у вигляді проектів, які представляють собою інноваційний підхід до побудови системи виховного процесу, запровадження інноваційних виховних технологій і результативності педагогічної діяльності в ЗНЗ.

Протягом п’яти етапів конкурсу над матеріалами працювали Гаврилова І.А., директор школи, Нечволод А.В., заступник директора з виховної роботи, Чеснокова Н.Є., заступник директора з навчально-виховної роботи, Руденко О.В., вчитель математики, Олійник Л.М., Тичина М.Т., Філіппенко І.В., вчителі біології, Товстік І.В., практичний психолог, Погановська К.О., соціальний педагог, Терещенко К.М., педагог-організатор.

На перший етап, який відбувся у 2011 році, представлено програму спецкурсу «Основи ефективного спілкування для педагогічних працівників», яка стала переможцем у номінації «Майстерня професійного самовдосконалення».

На другий етап у 2012 році представлено три роботи. Це програма математичного гуртка, проект «Екологія» та ігрова технологія «Лідер».

У третьому етапі (2013 рік) взяв участь проект «Від безпечної школи до безпечного суспільства», який став переможцем у номінації «Галерея інноваційного пошуку».

На четвертий етап (2014 рік) представлено проект «Громадсько-активна школа», який відзначено грамотою переможця у номінації «Галерея інноваційного пошуку».

На п’ятий етап конкурсу представлено проект «Виховна система школи самореалізації особистості учня й учителя». Очікуємо остаточних результатів.

Сучасна освіта ставить перед школою нові завдання, які відповідають потребам суспільства у ХХІ столітті. Воно потребує від людини адаптованості до життя, здатності до самоосвіти й саморозвитку, володіння інформаційними технологіями. Сучасна людина має прагнути змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Для виконання поставленого завдання сучасна школа вимагає глобального концептуального бачення розвитку всіх складових навчального закладу, направлення вектору шкільної освіти у площину цінностей особистісного розвитку, інформатизації освіти, відкритості школи, переосмислення всіх факторів, від яких залежить рівень навчально-виховного процесу – змісту, методів, форм навчання і виховання, управлінських рішень, системи контролю й оцінювання, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Нова парадигма освіти визначає відповідні змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що потребує переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти.

У нормативно-правових документи, що визначають навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах (законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інших), зокрема у Національній стратегії розвитку освіти наголошується, що одним із важливих чинників виховання є школа, «яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості».

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» актуально створення власної виховної системи, стратегічною метою якої є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Саме на створення моделі нової виховної системи на засадах соціально-орієнтованого підходу, направленої на соціалізацію учнів, з урахуванням потенційних можливостей кожного школяра, утвердження його як особистості, включення в суспільне життя, були спрямовані зусилля педагогічного колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської області.

У ході ґрунтовної роботи педагогічного колективу школи розроблено проект виховної системи школи на 2010-2015 н.р., метою якого є організація роботи з реалізації стратегічної та тактичної цілей школи.

Проект був обговорений і прийнятий педагогічною радою школи (протокол засідання педагогічної ради від  15.06.2010 № 7).

Опис проекту «Виховна системи школи самореалізації особистості учня й учителя»

Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість як на найвищу цінність суспільства. Людина має бути не засобом, а метою навчання й виховання, і це вимагає нових підходів до формування особистості учня. Виховання повинно виходити з необхідності розвитку у дітей рис, які допоможуть реалізувати себе як члена суспільства, як неповторну індивідуальність зі своїми власними запитами, планами самореалізації, творення власної концепції життєтворчості. Головним етапом у вихованні особистості є школа, яка повинна розвинути компетентності дитини, навчити, як жити.

Однією з головних умов успішного виховання сучасного громадянина України є системний характер виховного процесу, тобто створення шкільних виховних систем. Функціонування виховних систем минулого й сучасності доводить, що саме вони стають механізмом розвитку особистості школяра, рішення багатьох проблем в галузі виховання.

Саме тому в нашій школі педагогічний колектив реалізує комплексно-цільову програму щодо вдосконалення моделі виховної системи навчального закладу.

Виховна система – цілісний соціальний організм, що виникає в процесі взаємодії основних компонентів виховання (цілі, суб’єкти, їх діяльність, спілкування, відносини, матеріальна база) і має такі інтегративні характеристики, як спосіб життя колективу, його психологічний клімат. На відміну від системи виховної роботи, метою якої є організація позаурочної діяльності дітей, виховна система закладу поняття більш широке. Виховна система закладу охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різнобічну діяльність та спілкування поза школою, вплив соціального середовища.

Складовими частинами виховної системи перш за все є її підсистеми: дидактична система, система виховної роботи та система управління.

Виховна система нашого освітнього закладу займає певне положення в ієрархії виховних систем: державна виховна система, регіональна, локальна i, нарешті, виховна система школи №122. Вона має особливі риси, які відображають конкретні умови виховання: контингент учнів, традиції, особливості оточення, можливості педагогічного колективу, творчий інтерес керівника тощо.

Сутність та структура виховної системи нашого навчального закладу “Школи самореалізації особистості учня й учителя” полягає у наступному.

Основні компоненти виховної системи навчального закладу:

  • цілі, що виражені у вихідній концепції;
  • діяльність, що забезпечує досягнення цільових орієнтирів;
  • суб’єкти діяльності, які беруть в ній участь;
  • відносини, які народжуються в процесі діяльності та спілкування;
  • середовище системи, освоєне суб’єктом;
  • управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів в цілісну систему і розвиток системи.

Метою виховної системи школи є створення умов для формування фізично, психічно, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного місця в житті, високо ерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості, веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення, толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях виховної системи школи, що інтегрують навчальні, виховні й розвиваючі аспекти.

Для вирішення завдань виховної роботи школи педагогічний колектив використовує у своїй діяльності особистісний, системний, діяльнісний, середовищний, комплексний підходи до організації навчально-виховного процесу та спілкування учнів поза школою.

Реалізація мети й завдань виховної системи школи ґрунтується на принципах: єдності національного і загальнолюдського; природовідповідності виховання; культуровідповідності виховання; активності, самодіяльності й творчої ініціативи учнівської молоді; гуманізації виховання; єдності навчання, виховання й розвитку; самоактуалізації; індивідуальності; довіри і підтримки.

Змістом виховання «Школи самореалізації особистості учня й учителя» є формування уявлень та засобів самореалізації суб’єктів навчально-виховного процесу.

Системоутворювальними видами діяльності є пізнавальна, художньо-естетична, громадсько-правова, екологічна та спортивно-оздоровча діяльність, які тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, утворюючи цілісну систему виховної роботи “Школи самореалізації особистості учня й учителя”.

Основні види діяльності, суб’єктами і учасниками яких стають діти й дорослі, спрямовані на актуалізацію й підтримку самовираження учнів й педагогів. Вчителі мають можливість для самореалізації як в професійній сфері за допомогою участі в навчальній (розробка авторських програм, освоєння нових педагогічних технологій), виховній (використання нестандартних форм і засобів виховання, організація гурткової роботи та клубної діяльності), управлінській (керівництво кафедрою, методичним об’єднанням, іншими структурами) діяльності, так і непрофесійній сфері за допомогою розвитку і виявлення своїх здібностей в мистецтві, спорті, технічній творчості тощо. Учням створюються умови для самовираження й самореалізації в різноманітних видах діяльності у відповідності до їх вікових та індивідуальних особливостей.

Важливу роль в життєдіяльності шкільного колективу відіграють системоінтегруючі форми організації виховного процесу, а саме в школі існує система виховних центрів, гуртки за інтересами, учнівське наукове товариство; система виховних комплексів (збори, конференції учнівського колективу); система традиційних, суспільних свят, справ, конкурсів; система учнівського самоврядування дитячо-юнацька громадська організація НІМФ.

Виховна система «Школи самореалізації особистості учня й учителя» виконує наступні функції: розвивальну, інтегрувальну, регулювальну, захисну, компенсувальну, корекційну.

Таким чином результатом виховної системи «Школи самореалізації особистості учня й учителя» є здорова (фізично, психічно, духовно), компетентна, соціально-адаптивна та соціально-творча особистість з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства, яка здатна самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

В теперішній час виховна система навчального закладу знаходиться в своєму розвитку на завершальному етапі, етапі кінцевого оформлення системи та його стабільного функціонування.

На сайте будет публиковаться весь проект Виховна системи школи самореалізації особистості учня й учителя, с теорией и практикой — следите за публикациями!