ПЛАН роботи методичного об’єднання учителів математики, інформатики, фізики на 2009 – 2010 навчальний рік

Методична тема школи: Впровадження інноваційних методик і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання

Тема ШМО: Впровадження інноваційних методик і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання в процесі викладання математики, інформатики і фізики.
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, інформатики, фізики ХЗОШ № 122 за 2008-2009 навчальний рік та завдання на 2009-2010 навчальний рік

Діяльність методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики ХЗОШ №122 (далі МО) у 2008-2009 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти І науки України щодо вивчення математики, фізики, інформатики, астрономії у 2009-2010 навчальному році, виконання державних програм викладання математики, фізики, інформатики, астрономії створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Вивчення стану викладання математики адміністрацією закладу показало, що викладання предмета проводиться на достатньому рівні, на високому науково – методичному рівні проведено уроки вчителями _______________, _______________, _______________ З інноваційними елементами викладання ознайомились на відкритих уроках вчителів _______________, _______________, Окрім традиційних форм роботи наше методичне об’єднання провело засідання у формі круглого столу на тему «Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій».

Як показала практика, активні форми роботи з вчителями-предметниками створюють позитивну мотивацію вчителів до творчості.

Разом з тим типовими недоліками викладання (назва предмета) адміністрація закладу вважає:

  • малоефективний контроль за засвоєнням знань учнями,
  • навіть епізодичне використання тільки фронтального та індивідуального опитування, одноманітність знижує інтерес до предмету, не дозволяє отримати повну інформацію про рівень знань учнів;
  • перевантаження уроку репродуктивними методами навчання (відмова від стереотипів традиційного викладання потребує від педагогів значних творчих зусиль і перебудови стилю особистої педагогічної діяльності, особливо це стосується вчителів зі стажем роботи більше 25-30 років);
  • недостатнє використання методик сучасних технологій, вивчення і впровадження провідних ідей передового педагогічного досвіду;
  • невиконання вимог єдиного орфографічного режиму та культури ведення записів у зошитах;
  • епізодичне застосування комп’ютерних технологій при викладанні навчального предметів.

Активізувалась робота вчителів нашого предмета щодо участі у засіданнях педагогічних рад: _______________ підготовила доповідь на засідання педагогічної ради. Робота вчителя математики _______________ „Використання елементів проективних методик на уроках математики”, яка висвітлює можливості використання засобів психологічної діагностики на уроках математики викликає інтерес освітян району, міста та області.

У 2009-2010 навчальному році підвищили кваліфікацію згідно зі шкільним планом _______________ – учитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи; _______________ – учитель фізики. За результатами обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей у березні 2009 року нагороджена Дипломом ІІІ ступеня робота вчителя _______________

Окрім цього, грамотами за особисті досягнення та досягнення учнів нагороджено _______________ Грамотою ГУОН ХОДА за підготовку переможців II (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об’єднання, приділяють увагу роботі з обдарованими дітьми. Так у першому (шкільному) етапі олімпіад з математики взяли участь 78 (65-у минулому році) учнів. За результатами районної олімпіади – 2 учасника нагороджено Дипломом І ступеня — (2 у минулому році). Дипломом II ступеня 3 (2 у минулому році) учнів. Дипломом III ступеня — 1(1 учень у минулому році). Загальне місце у районному рейтингу 1, як у минулому році. Разом з тим наші учні _______________. направлені на III (обласний) етап олімпіади за бюджетні кошти, не посіли призових місць. Наші вчителі беруть активну участь у роботі РМО. Так _______________ була членом журі районного конкурсу МАН, районного та міського турніру юних математиків , районного етапу всеукраїнської олімпіади юних математиків.

Збільшуються кількісні і якісні показники участі у роботі шкільного відділення Малої академії наук. Так, на шкільний конкурс — захист подано 5 робіт, із них у районному етапі взяли участь дві роботи, перемогу здобув _______________. Вперше за останні 3 роки наш учень посів призове III місце у обласному етапі.

У 2008-2009 навчальному році помітно активізувалась робота нашого методичного об’єднання щодо організації турнірів з базових дисциплін. Порівняно з 2007-2008 навчальним роком кількість учасників збільшилась: у шкільному турнірі взяли участь 4 команди (3 у минулому році).

Як показують результати районних та міських турнірів та конкурсів, якість підготовки наших учнів поступово підвищується: Дипломом ІI ступеня нагороджена збірна команда школи у районному турнірі.

Вчителями методичного об’єднання створено умови для забезпечення своїх інформаційних потреб та потреб учнів: всі школярі забезпечені підручниками, навчальними посібниками відповідно до вимог навчальних програм, мають можливість користуватися під час уроків узагальнення комп’ютером у комп’ютерному класі школи, вчителі при підготовці до уроків користуються фаховими передплатними виданнями.

Вважаючи основним якісним показником організації методичної роботи рівень навчальних досягнень учнів, слід відзначити наступне. Порівняння результатів державної підсумкової атестації випускників 9 та 11х класів у 2007/2008 та 2008/2009 навчальних років свідчить про те, що у школі зберігається тенденція щодо зростання кількості школярів, які мають високий рівень навчальних досягнень з математики, фізики, інформатики, за рахунок зменшення кількості учнів, які мають низький рівень, зростає рівень середній.

Потребує значної уваги організація роботи в профільних класах. Необхідно вирішити питання активізації пропедевтичної підготовки учнів 5-7 класів та допрофільної освіти у 8-9-х класах, визначити конкретні заходи, спрямовані на формування здатності старшокласників до професійного самовизначення. Xвилює і відсутність підручників з профільного навчання.

Позакласна робота організована традиційно: працюють факультативи з математики, фізики, інформатики у 11,10 класах, (керівники _______________, _______________, _______________, _____________). Гуртки у 6-А, 7-х класах (керівники _______________, _______________)

Існує низка проблем організації уроку, яка потребує уваги:
недостатньо уваги приділяється мотивації навчання, раціональному використанню навчального часу, здійсненню диференційованого підходу
малоефективним лишається контроль за засвоєннями знань учнями, повільно проводиться робота щодо усвідомлення вчителями і учнями критеріїв оцінювання навчальних досягнень
актуальним лишається питання використання нових технологій навчання.

Допускають помилки у оформленні сторінок класних журналів вчителі (_______________, _______________, _______________, _______________) Результати методичної роботи ШМО за 2008 — 2009 н.р. свідчать про те, що вчителі математики, фізики, інформатики у навчальній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені у попередні роки. Створено умови для постійного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.

Результати роботи на річною методичною темою подано в такому порядку: № з/п (П. І. Б. учителя);Річна методична тема; Заходи з втілення РМТ та тематика заходів.
1. _______________ Метод проектів на уроках інформатики. 1. Шкільне м/о. Виступ „Використання методу проектів для формування ключових компетентностей” 2. Методичні розробки для кабінету. Розробки прикладних програм та комп’ютерних версій лабораторних і практичних робіт.
2. _______________ Тестовий контроль в умовах особисто-орієнтованого навчання в процесі вивчення математики 1. Реферат „Види тестового контролю знань з математики” 2. Доповідь на шкільному м/о «Систематизація форм і методів вивчення нового матеріалу на уроках фізики».
3. _______________ Сучасні педагогічні технології як об’єктивна потреба української освіти 1. Реферат „Сучасні педагогічні технології в Україні” 2. Виступ на шкільному м/о «Класифікація сучасних педагогічних технологій”
4. _______________ Використання електронних наочностей на уроках математики у 6-8 класах 1.Конкурс проектних робіт з використанням електронної наочності у 8 класах. 2. Виступ на шкільному м/о «Особливості роботи на уроках математики при використанні комп’ютера».
5. _______________ Колективні методи навчання в сучасних умовах 1. Виступ на шкільному м/о «Особливості впровадження колективних методів навчання». 2. Рекомендації з використання колективних методів навчання
6. _______________ Особливості підготовки учнів до розв’язування олімпіад них задач 1. Рекомендації з використання електронної наочності при підготовці учнів до олімпіад. 2. Виступ на шкільному м/о «Як готувати учнів до розв’язання олімпіад них задач за допомогою сучасних інформаційних технологій»
7. _______________ Використання методу проектів на уроках математики 1. Реферат „Метод проектів як інноваційна технологія навчання, що сприяє підвищенню ключових компетентностей учнів” 2. Виступ на шкільному м/о «Використання методу проектів на уроках математики»
8. _______________ Формування ключових компетентностей на уроках математики за допомогою технологій критичного мислення 1. Реферат «Технології розвитку критичного мислення на уроках математики». 2. Доповідь на шкільному м/о «Засоби розвитку критичного мислення на уроках математики».
9. _______________ Розвиток творчого потенціалу учителя в умовах використання інноваційних методик та технологій на уроках математики 1. Реферат «Реалізація творчого потенціалу учителя в умовах компетентнісного підходу до навчання». 2. Виступ на шкільному м/о «Підвищення ключових компетентностей учнів через підвищення компетентності учителя».
11. _______________ Заохочення учнів до свідомого ставлення до навчання з метою якісного формування ключових компетентностей 1. Виступ на шкільному м/о «Свідоме ставлення до навчання як запорука якісного формування ключових компетентностей» 3. Розробка картотеки прийомів впливу на свідоме ставлення до навчання.

Таким чином, всі учителі методичного працюють над розробкою обраних методичних тем, виявляючи певні результати. Учителі _______________, _______________, _______________, _______________ завершили опрацювання річних тем і виявили бажання обрати нові напрямки професійного самоосвіти. Учителі _______________, _______________, _______________, _______________, _______________ продовжують працювати над своїми річними темами, але в наступному році планують звернути увагу на практичні і прикладні аспекти. _______________ вирішила розробити тему тестового контролю для іншого предмету – фізики.

Силами районного управління освіти проведено квадрант-аналіз стану вивчення математики у школах району. За параметри вивчення обрано „середній бал ЗНО (або середній бал за математичні дисципліни)” та „рівень кваліфікації учителів”. За цими параметрами виділено чотири квадранти, перший квадрант в якому рівень кваліфікації високий та результати виражені у оцінках теж перевищують середні бали за обраними шкалами; у другому квадранті рівень кваліфікації нижче за середній, а оцінки – вище; третій квадрант з нижче за середні результатами та рівнем кваліфікації; четвертий квадрант за результатами нижче за середній, а за рівнем кваліфікації – вище. Тобто, таким чином, ставиться питання відповідності результативності навчання та рівня кваліфікації учителів. Математики нашої школи за результатами ЗНО потрапили у перший квадрант, тобто рівень відповідає високим результатам, але, на жаль, при аналізі річних балів шкільне об’єднання математиків потрапило у четвертий квадрант, що може свідчити про заниження оцінок за рік багатьом учням.

На основі вищезазначеного основними завданнями методичної роботи ШМО на 2009-2010 навчальний рік слід вважати:
1. Створення пріоритету навчання:
конструювання уроку проводити за особистісно орієнтованою технологією, враховуючи новітні методи, форми навчання і виховання учнівської молоді;
ознайомлення зі шляхами практичного застосування інноваційних форм і методів організації особистісно орієнтованого уроку, зокрема, електронних засобів навчального призначення у навчальний процес;
застосування у навчально-виховному процесі принципів толерантної педагогіки.
2.Організувати тренувальні заняття для учнів щодо підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики.
3. Приділяти більше уваги виставленню оцінок і їх відповідності існуючим критеріям оцінювання з предмету.

автор публикации: Руденко О.В., керівник методичного об’єднання

Ця стаття є частиною збірки матеріалів семінару математиків 2010-11