ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Таким чином, реалізація робочої програми гуртка «Навчаємося мислити та спілкуватися на заняттях математики» дозволяє суттєво доповнити і розширити курс вивчення математики у 5-6 класі з точки зору реалізації компетентнісного підходу.

Основні способи роботи і комунікації подаються як складові ключових і загальнопредметних компетентностей, що дозволяє учителю розвивати в учнів комунікативні здібності, які забезпечують успішне існування дитини в суспільстві. Оскільки комунікативні здібності суттєво впливають на рівень успішності учня, розвиток комунікативних умінь і навичок, стає запорукою не лише позитивного ставлення до навчання, а й до розуміння навчання як загальнолюдської цінності.

Протягом навчання за цією програмою у школярів формується позитивне ставлення до навчання математики, вони оволодівають способами подолання проблем різного характеру (від суто математичних до особистих). Завдання, що поставлено перед програмою спецкурсу сформульовано через терміни ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей, що надає можливість відстежувати набуття кожного конкретного типу компетентностей.

Окремо слід зазначити відповідність змісту і використаних форм проведення занять до психологічних особливостей дітей віком 10-11 років. Програма сприяє адаптації учнів 5 класів до навчання у середній школі, допомагаючи кожній дитині пристосуватися до нових умов.

Компетентнісний підхід дозволив втілити таку програму, оскільки він розглядає не лише рівень знань, умінь і навичок з математики, а ставлення до різних аспектів навчально-виховного процесу (зокрема, взаємодії з учасниками) і цінності (наприклад, цінність математики як навчального предмету і загальнолюдського надбання). Навчання за даною програмою дозволяє розширити у дітей уявлення про можливості математики і вмотивувати подальше її вивчення у 7-11 класах.

Модуль 1. Математика в потоці інформації.

У модулі „Математика в потоці інформації” розвиваються компетентності пов’язані з сучасним інформаційним суспільством. Інформація огортає людей і вимагає певних способів роботи з нею. Сприйняття інформації – усної чи письмової, залежить від особливостей кожної дитини, тому так важливо пізнати свої можливості і використовувати їх на користь.

Окремим навиком є робота з текстами, текстовою інформацією. Тому одне є занять присвячується оволодінню саме цим аспектом роботи з інформацією. Математика посідає важливе місце в сучасному інформаційному просторі, тому всі способи роботи з інформаційним полем можуть бути використані і на уроках математики.

На заняттях можна дізнатися про місце математики у повсякденному житті, науці та яке місце вона посідає в культурі людства. Навчитися працювати з інформацією, що постійно оточую нас.

Модуль 2. Математика і мислення людини.

Модуль „Математика і мислення людини” присвячений розвитку основних операцій логічного мислення, формуванню навичок усвідомленого використання їх у різних навчальних ситуаціях

Розглядається системність мислення як вроджена властивість кожної людини на базі чого вводять операції порівняння, класифікації, узагальнення, відношення, аналізу та синтезу. Планування та моделювання діяльності є важливими навичками, що використовуються в будь-якій діяльності, зокрема на уроках математики.

Під час роботи над цим модулем можна дізнатися про особливості мислення людей і те, що математика – це універсальна мова для всіх людей. Навчитися використовувати такі операції як класифікація, порівняння, узагальнення, відношення, рівність, планування при виконанні будь-чого та на уроках математики зокрема.

Окрім цього можна дізнатися про те, що число може бути різним і показувати не лише кількість предметів. А тому і вивчається в школі по-різному, кожен автор підручника розуміє це і подає матеріал по-своєму. Треба навчитися поважати різні точки зору і знаходити важливе в різних текстах. Можна навчитися будувати моделі і з’ясуємо чи дійсно всі моделі математичні, чи ні.

Модуль 3. Математика в тобі і в світі.

Модуль „Математика в тобі і в світі” призначений для розвитку сприйняття математики як культурної цінності, сприйняття розвитку філософського погляду на математичні знання в історичному контексті.

Кожна людина має своє уявлення про математику, і далеко не всі ці уявлення відповідають реальності. Важливо розуміти, що математика має більше граней ніж просто шкільний предмет, математику ми будемо розглядати як загальнолюдську цінність.

Взяти участь у науково-практичній конференції, яка допоможе побачити важливість такого підходу. Дізнатися про математику в Древній Греції, Індії, Європі і з’ясувати, що в сучасних поглядах на математику змінилося, а що залишається незмінним протягом століть.

Модуль 4. Спілкування на уроках математики.

Теми модуля мають практичне спрямування, сприяючи розвитку навичок активного слухання, ведення дискусії, поведінки у конфліктах. Оволодіння цими навичками сприяє формуванню навичок самопізнання, самооцінки у спілкуванні, самоконтролю власної поведінки.

Можна навчитися правилам поведінки у школі та навчанні в цілому, це допоможе кожному налаштовуватися на правильну поведінку і розуміння інших людей. Володіючи своєю поведінкою у навчанні, можна підвищити свої навчальні досягнення і якість шкільного життя.

Модуль 5. Чого ми навчилися?

Останній модуль „Чого ми навчилися” спрямований на рефлексію отриманих знань, умінь та навичок. Цей модуль завершує програму і дозволяє встановити рівень досягнення очікуваних результатів курсу.

Важливо практикуватися у всьому, що вивчили під час занять у гуртку і побачити, що змінилося у сприйнятті математики і поведінці у навчанні. Зможемо зрозуміти чого навчилися і як можна використовувати нові знання і вміння у повсякденному житті та навчанні математики.