Продовжуємо друкувати розділи книги «Математика – дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство» (автор Руденко О.В.), яка вийшла у видавництві Шкільний світ у 2010 році. Детальніше про книгу 

Управління навчальною діяльністю у дистанційній освіті

У дистанційному навчанні питання управління навчальною діяльністю є дуже важливим і таким, що вимагає значних зусиль від організаторів та викладача курсу. Багаторівневість управління, залучення до нього різних ресурсів – людських та технічних. На діаграмі 2 поданий зв’язок між учасниками процесу дистанційного навчання.

Діаграма 2. Зв’язки між учасниками дистанційного навчання.

диаграмма 1

Загально відомо, що основні функції управління:

 • контроль наявного стану навчальної системи і підвищення ефективності діяльності та якості створюваного особистісного інформаційного середовища кожного слухача;
 • рішення по зворотному зв’язку;
 • управління функціонуванням навчального процесу як системи.

Саме тому між інструктором та слухачами має бути постійний зв’язок. Спілкування з куратором дистанційного курсу має різні форми доцільні для вирішення тих чи інших завдань управління. За змістом ці повідомлення можуть бути такими:

 • Інформаційні

З метою інформації або методичного керівництва (листи різного змісту, есе, сценарії дискусії у форумі або чаті, додаткові посилання на електронні носії, обговорення у групах, практичні завдання з роз’ясненням та ін.).

 • Підтримуючі методично і психологічно

З метою адаптації до навчального матеріалу (інструкції, алгоритми та моделі діяльності, обговорення ускладнень та помилок, надання прикладів обробки тексту та виконання практичних завдань з обговоренням, створення підсистеми порівневих контрольних завдань для самотестування із спрямовуючими вказівками та ін.);

З метою створення атмосфери мотивації та зацікавленності у пізнавальній діяльності (додаткові матеріали, заходи та приклади, спрямовані на сформування самовпевненості у тих, хто навчається);

 • Навігаційні

Допомога у виборі з альтернативних, можливих технологій самостійної діяльності саме такої, що відповідає одночасно і наявним базовим знанням і умінням, і запланованим результатам, тобто вихідним даним навчальної системи дистанційного навчання;

 • Діяльнісно-організаційні і формуючі

Такі, що дозволяють сконструювати самостійну діяльність (розглянуті зразки, алгоритми, операційний апарат, моделювання процесу діяльності і розумовий експеримент, що дозволяють визначити обсяг потрібних знань для забезпечення плідної діяльності; всі ці заходи формують впевненість людини у самореалізації, уміння планувати свою діяльність, в першу чергу, мислення, і визначати необхідний простір знань, в тому числі додаткових , для таких потрібен пошук, що мають ефективно забезпечити цю діяльність;

Контрольно-коригуючі заходи і цілі спілкування спрямовані, в першу чергу, на регулювання процесу навчання, а по-друге, показують автору курсу, або тьютору, ті місця, які вимагають доробки, адаптації, коригування з будь-яких причин, але з метою удосконалення курсу.

Саме така двостороння взаємодія студента і викладача у напрямку вдосконалення навчального курсу, дозволяє їм обом як суб’єктам навчального процесу якомога наочніше зменшити відстань один від одного і, нарешті, скасувати зовсім почуття відчуженості, або дистанційності. Сумісна праця, співробітництво – ось найважливі умови дистанційного навчання.

В цілому педагогічне управління може бути втілене за допомогою:

 • навчальної інформації;
 • організації пізнавальної діяльності;
 • підтримки або забезпечення якості процесу завдяки контрольно-коригуючій підсистемі;
 • спілкування, в тому числі, організації співпраці у малих групах;
 • засобів педагогічних технологій і методологічного аналізу змісту і організації інформації

Управління за допомогою передачі інформації складається з етапів передачі інформації, її присвоєння та перетворення на діяльність, присвоєння діяльності і подальшого пошуку інформації для її удосконалення.

На першому етапі здійснюється організація самоконтролю у вигляді відкритих питань; спрямованого авторизованого переказу по ключових словах або інших акцентах; доповнення запропонованого тексту; створення батареї питань з відповідями до наданого фрагменту тексту.

Управління присвоєнням інформації та перетворенням її у діяльність передбачає:

 • різні заходи зі структурування інформації;
 • моделі пізнавальної діяльності;
 • відпрацьовування понятійного апарата;
 • відпрацьовування спеціальних прийомів діяльності;
 • засвоєння операцій на прикладі рішення простих завдань;
 • самоконтроль якості сформованості понять, засобів діяльності та операцій.

Управління через контрольно-коригуючу підсистему передбачає створення ланцюжків (комплексів) взаємозалежних завдань різного рівня за ступенем комплексності і проблемності та забезпечення варіантності завдань (за умовою, за ступенем комплексності навчальної діяльності, за рівнем пізнавальної діяльності, за ситуацією).

Ступінь комплексності навчальної діяльності (при рішенні навчальних завдань) визначає:

 • Діяльність за зразком у різних ситуаціях і відпрацьовування операцій;
 • Відтворення в різних умовах і ситуаціях;
 • Відтворення з частковим доповненням необхідних умов; моделювання діяльності;
 • Частково-пошукову діяльність, у тому числі, самостійне визначення стратегії діяльності; розгляд і розв’язання проблемних ситуацій; включення уявного експерименту до діяльності.

Навчальну діяльність у дистанційному навчанні можна поділити за її функціональним і організаційним призначенням – на змістовну і операційну.

 • Перша, у свою чергу, складається з етапу зовнішнього сприйняття знакової або іншої інформації і внутрішньої її переробки та присвоєння. Ця діяльність найчастіше називається придбанням знань.
 • Друга – це втілення надбаних знань у практику, придбання умінь та здібностей.

Як бачимо, обидві діяльності пов’язані між собою і забезпечують якість та ефективність одна одної. У функції управління входить формування мислення і діяльності, адаптація; мотивація; варіативність, творча спрямованість і алгоритмізація діяльності; корекція діяльності і змісту; психологічна підтримка; контроль і багато чого іншого. Здійснити такий складний процес можуть тільки підготовлені викладачі.

Глава з книги «Математика — дистанційно. Тьюторство», видавництво Шкільний світ, 2010