Продовжуємо розглядати технології для організації інтерактивного навчання. В статті наведені варінати для організації роботи груп в центральный частині заняття (уроку, тренінгу)

Для якісного втілення інтерактивної складової уроку (заняття чи тренінгу) треба досить ретельно підійти до вибору вправ. Ми вже розглядали:

Важливими моментами групової ро­боти є опрацювання змісту і презентація групами результатів колективної діяль­ності. Залежно від змісту й мети навчан­ня можливі варіанти організації роботи груп.

Діалог

Сутність його полягає у спільному пошукові групами узгодже­ного рішення. Це відбивається у підсум­ковому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї групи. Всю увагу слід зосередити на сильних моментах у по­зиції інших.

Колектив об’єднують у 5 — 6 робочих груп і групу експертів. Робочі групи отримують 5 — 10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдан­ня, стежить за роботою груп і контро­лює час. По завершенні роботи пред­ставники від кожної робочої гру­пи на дошці або на аркушах паперу роблять записи. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Ек­сперти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорю­ють і доповнюють її. До зошитів заното­вують остаточний варіант.

Синтез думок

За метою та по­чатковою фазою дуже нагадує попередній варіант групової роботи. Але після об’єд­нання в групи і виконання завдання учасники не роблять записів на дошці, а переда­ють свій варіант іншим групам. Ті до­повнюють його своїми думками, підкрес­люють те, із чим не погоджуються. Оп­рацьовані таким чином аркуші передають експертам, котрі зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь клас.

Спільний проект

Має таку саму мету та принцип об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, мають різний зміст і висвітлюють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складають спільний проект, який, рецензує й допов­нює група експертів.

Пошук інформації

Різновидом роботи в малих групах є командний по­шук інформації (зазвичай тієї, що допов­нює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал Попереднього уроку, до­машнє завдання), а потім відповіді на за­питання. Використовують з метою по­жвавлення сухого, іноді нецікавого мате­ріалу.

Для груп розробляють запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації.

Учасників об’єднують у групи. Кожна група отримує запитання з теми заходу. Визначають час на пошук та аналіз інфор­мації. Наприкінці заслуховують по­відомлення від кожної групи.

Коло ідей

Метою цієї вправи є розв’язання гострих суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Тех­нологію застосовують, коли всі групи мають виконувати одне й те саме завдан­ня, що складається з кількох питань (по­зицій), які групи представляють по черзі.

Коли малі групи завершили викону­вати завдання і готові представити інфор­мацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект обговорюваної проблеми. Ведучий по колу запитує всі групи по черзі, поки вичерпаються ідеї. Це дає змо­гу кожній групі розповісти про результа­ти своєї роботи, уникаючи ситуації, коли група, що виступає першою, викладає всю інформацію.

Акваріум

Різновид організації роботи в малих групах. Коли працює одна група, а всі інші учасники виступають у ролі спостерігачів. Може бути використаний у разі або завеликої кількості учасників в аудиторії, або у випадку не готовності до участі у інтерактивній взаємодії всіх учасників заходу.

Після того як ведучий об’єднав у групи й запропонував зав­дання для виконання та необхідну інфор­мацію, одна з груп сідає в центрі аудиторії (або так, щоб всі присутні могли спостерігати за тим, що відбувається), й утворює своє маленьке коло.

Учасники цієї групи починають обгово­рювати запропоновану ведучим пробле­му. Групі, що працює, для виконання зав­дання необхідно:

  • Прочитати вголос ситуацію.
  •  Обговорити її у групі, дотримуючись правил ведення дискусії.
  • Дійти спільного рішення за 3 -5 хв.

Решта учасників мають слухати, не втручаючись у перебіг обговорення. Вони спостерігають за перебігом дискусії і після її закінчення мають взяти участь у обговоренні того, що відбувалося за такими напрямками:

—   Чи погоджуєтеся ви з думкою гру­пи?

—   Чи була ця думка достатньо аргу­ментована, доведена?

—  Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?

Після цього місце в «Акваріумі» може зай­няти інша група і обговорити наступну ситуацію. Проте подібна вправа може закінчитися після першого кругу в залежності від цілей заходу, часу відведеного на роботу. Важливості питань що обговорюються тощо.